Nákup nad 2 500 Kč SLEVA 7 %, nad 3 500 Kč 9 % a nad 4 500 Kč 11 %! Slevový kód zadejte v košíku. Akce platí na všechny označené produkty.

Obchodní podmínky platné do 18. 4. 2021

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

HANZEL spol. s.r.o., IČ: 25541251, DIČ: CZ25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, Česká republika

Výdejní místo: Riteli - Studio světel, Vídeňská 3362/46, 699 02 Znojmo

Místo pro zasílání vratek: HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo

Telefonní kontakt: +420 770 160 160

E-mailový kontakt: kvasimsluzbam@riteli.cz


 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Internetový obchod

  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu, který je dostupný na webové stránce https://www.riteli.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

   
 2. Kupující

  Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též označovaný jako „kupující – spotřebitel“), a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání (dále též označovaný jako „kupující – podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele.

   
 3. Souhlas s obchodními podmínkami

  S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


   

II. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

 

 1. Registrační formulář

  V internetovém obchodě mohou nakupovat jak registrovaní kupující, tak i kupující bez registrace. Registrace může kupujícímu usnadnit nákup v Internetovém obchodě.
   
 2. Údaje o kupujícím

  Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese kupující veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou.
   
 3. Zrušení registrace

  Pokud bude chtít kupující svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv zasláním písemného sdělení na e-mailovou adresu zruseniregistrace@riteli.cz prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
   
 4. Přístupová hesla

  Kupující jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat prodávajícího tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Prodávající však nenese odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů kupujícího.


   

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  Kupující může realizovat koupi zboží prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží nejpozději do 1 pracovního dne. Součástí potvrzujícího e-mailu bude i znění obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.
   
 2. Storno objednávky

  Pokud provede kupující storno objednávky do 2 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu objednavky@riteli.cz, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.
   
 3. Oprava údajů uvedených v objednávce

  V případě, že v elektronické objednávce uvedete chybné údaje (např. nesprávná doručovací adresa), neprodleně nám tuto skutečnost sdělte na emailovou adresu objednavky@riteli.cz. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 2 hodin od potvrzení objednávky. Po uplynutí této lhůty váš požadavek nemusí být řádně zpracován.
   
 4. Vlastnické právo ke zboží

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
   
 5. Fotografie zboží v internetovém obchodě

  Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky zveřejněnými v internetovém obchodě.
   
 6. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


   

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   
  1. v hotovosti při převzetí zboží.
    
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 177 231 197/0600. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky.
    
 2. Zálohy

  Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na zboží až do výše 50 % ceny zboží v případě, že zboží není skladem nebo cena zboží přesahuje 50.000,- Kč. O nutnosti poskytnout prodávajícímu zálohu je kupující dostatečně předem upozorněn.
   
 3. Cena zboží

  Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách. Ceny zboží jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, dopravné). V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


   

V. DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Odeslání zboží

  Běžná doba odeslání zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží. Doba odeslání zboží se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
   
 2. Způsob dopravy a náklady spojené s dodáním zboží

  Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám v objednávkovém formuláři.  Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.
   
 3. Místo dodání zboží

  Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
   
 4. Opakované doručování

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   
 5. Název zboží

  Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.
   
 6. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem

  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
   
 7. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží

  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zkontrolovat, zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé újmy. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


   

VI. PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

  V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   
 2. Oznámení o odstoupení

  Kupující – spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz nebo písemně poštou na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo (doporučujeme vytisknout, vyplnit a přiložit Formulář pro odstoupení od smlouvy). Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.
   
 3. Vrácení zboží

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupující – spotřebitel zavazuje neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
   
 4. Vrácení peněžních prostředků

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu – spotřebiteli vráceny v hotovosti na adrese HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
   
 5. Náklady spojené s vrácením zboží

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   
 6. Postup pro kupujícího – podnikatele

  Pro kupujícího – podnikatele se řídí odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.


   

VII. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
   
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


   

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
   
 2. Jakost při převzetí

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 3. Nároky kupujícího

  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat
   
  1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
    
  2. není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.
    
  3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
    
  4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
    
  5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
    
 4. Lhůty pro uplatnění reklamace

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.
   
 5. Vyloučení práva z vadného plnění

  Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případech, kdy vada byla způsobena neodborným zacházením či obsluhou, zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho účelem.


   

IX. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE

 

 1. Doručení reklamovaného zboží

  Kupující – spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a uvést přesný popis vad.
   
 2. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace

  Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.
   
 3. Lhůty k vyřízení reklamace

  O reklamaci kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace kupujícího – spotřebitele musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávají zašle kupujícímu – spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
   
 4. Povinnost kupujícího – spotřebitele poskytnout součinnost

  Kupující – spotřebitel se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícím součinnost. V případě, že kupující – spotřebitel nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, prodávající nebude schopen reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího – spotřebitele s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.
   
 5. Náhrada nákladů

  Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.


   

X. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO - PODNIKATELE

 

 1. Doručení reklamovaného zboží

  Kupující – podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a uvést přesný popis vad.
   
 2. Vyrozumění o uplatnění a vyřízení reklamace

  Uplatňuje-li kupující – podnikatel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – podnikateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující – podnikatel právo uplatnil a co je obsahem reklamace. Jakmile bude reklamace vyřízena, zašle prodávající kupujícímu – podnikateli na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
   
 3. Povinnost kupujícího – podnikatele poskytnout součinnost

  Kupující – podnikatel se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícím součinnost. V případě, že kupující – podnikatel nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, prodávající nebude schopen reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout.
   
 4. Náhrada nákladů

  Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám.


   

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Jiné podmínky dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
   
 2. Kupující, který není spotřebitelem

  Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na kupující, kteří do smluvního vztahu s prodávajícím vstoupí jako podnikatelé.  
   
 3. Právní řád a jazyk kupní smlouvy

  Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou kupní smlouvu bude prodávající archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro kupujícího.
   
 4. Neplatnost ustanovení obchodních podmínek

  V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
   
 5. Úprava Internetového obchodu

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetového obchodu, případně přerušit provoz internetového obchodu na neomezeně dlouho dobu.
   
 6. Vyřizování stížností

  Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího.
   
 7. Kontrola

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   
 8. Kodexy chování

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Aktuální obchodní podmínky naleznete zde →