Nákup nad 2 500 Kč SLEVA 7 %, nad 3 500 Kč 9 % a nad 4 500 Kč 11 %! Slevový kód zadejte v košíku. Akce platí na všechny označené produkty.

Obchodní podmínky platné do 25. 4. 2021

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

HANZEL spol. s.r.o., IČ: 25541251, DIČ: CZ25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, Česká republika

Výdejní místo: Riteli - Studio světel, Vídeňská 3362/46, 699 02 Znojmo

Místo pro zasílání vratek: HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo

Telefonní kontakt: +420 770 160 160

E-mailový kontakt: kvasimsluzbam@riteli.cz


 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Internetový obchod

  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu, který je dostupný na webové stránce https://www.riteli.cz/ (dále jen „internetový obchod“).
   
 2. Kupující

  Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále též označovaný jako „kupující – spotřebitel“), a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání (dále též označovaný jako „kupující – podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele (kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel dohromady jen „kupující“).
   
 3. Souhlas s obchodními podmínkami

  S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


   

II. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

 

 1. Registrační formulář

  V internetovém obchodě mohou nakupovat jak registrovaní kupující, tak i kupující bez registrace. Registrace může kupujícímu usnadnit nákup v Internetovém obchodě.
   
 2. Údaje o kupujícím

  Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu pravdivé a úplné údaje o své osobě. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese kupující veškerou odpovědnost za újmu tímto způsobenou.
   
 3. Zrušení registrace

  Pokud bude chtít kupující svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv zasláním písemného sdělení na e-mailovou adresu zruseniregistrace@riteli.cz prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
   
 4. Přístupová hesla

  Kupující jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat prodávajícího tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Prodávající však nenese odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů kupujícího.


   

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Objednávka

  Pro objednání zboží vyplní kupující v internetovém obchodě objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
   
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu);
    
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
    
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží  

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.
   
 2. Kontrola před odesláním objednávky

  Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   
 3. Dodatečné potvrzení objednávky

  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   
 4. Potvrzení přijetí objednávky, okamžik uzavření kupní smlouvy.

  Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží nejpozději do 1 pracovního dne. Součástí potvrzujícího e-mailu bude i znění obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.
   
 5. Storno objednávky

  Pokud provede kupující storno objednávky do 2 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu objednavky@riteli.cz, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.
   
 6. Oprava údajů uvedených v objednávce

  V případě, že v elektronické objednávce uvedete chybné údaje (např. nesprávná doručovací adresa), neprodleně nám tuto skutečnost sdělte na emailovou adresu objednavky@riteli.cz. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 2 hodin od potvrzení objednávky. Po uplynutí této lhůty váš požadavek nemusí být řádně zpracován.
   
 7. Vlastnické právo ke zboží

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
   
 8. Fotografie zboží v internetovém obchodě

  Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky zveřejněnými v internetovém obchodě.
   
 9. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   
 10. Právo prodávajícího zrušit objednávku

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo kupující již opakovaně (alespoň 3x) v internetovém obchodě nakupoval a zboží si opakovaně (alespoň 2x) nepřevzal. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.


   

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   
  1. v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
    
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 177 231 197/0600. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
    
 2. Zálohy

  Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na zboží až do výše 50 % ceny zboží v případě, že zboží není skladem nebo cena zboží přesahuje 50.000,- Kč. O nutnosti poskytnout prodávajícímu zálohu je kupující dostatečně předem upozorněn.
   
 3. Cena zboží

  Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách. Ceny zboží jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, dopravné), které jsou uvedené v internetovém obchodě. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad – fakturu a zašle jej kupujícímu prostřednictvím e-mailu.
   
 4. Prodlení s převzetím zboží

  Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


   

V. DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Odeslání zboží

  Běžná doba odeslání zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží. Doba odeslání zboží se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
   
 2. Způsob dopravy a náklady spojené s dodáním zboží

  Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám v objednávkovém formuláři. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.
   
 3. Místo dodání zboží

  Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
   
 4. Opakované doručování

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   
 5. Název zboží

  Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.
   
 6. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem

  Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
   
 7. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží

  Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zkontrolovat, zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé újmy. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


   

VI. PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

  V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   
 2. Oznámení o odstoupení

  Kupující – spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího vyresmeto@riteli.cz nebo písemně poštou na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo (doporučujeme vytisknout, vyplnit a přiložit Formulář pro odstoupení od smlouvy). Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.

  Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy v okamžiku, kdy je zboží již předáno přepravní společnosti, zboží může být i po oznámení o odstoupení dovezeno kupujícímu na doručovací adresu. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel zásilku převzít. V případě, že kupující – spotřebitel zásilku převezme, musí kupující – spotřebitel na své náklady zásilku prodávajícímu předat nebo zaslat způsobem popsaným v následujících odstavcích.
   
 3. Vrácení zboží

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupující – spotřebitel zavazuje neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). Prodávající informuje kupujícího spotřebitele V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
   
 4. Vrácení peněžních prostředků

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu – spotřebiteli vráceny v hotovosti na adrese HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
   
 5. Náklady spojené s vrácením zboží

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   
 6. Případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   
 7. Dárek

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   
 8. Postup pro kupujícího – podnikatele

  Pro kupujícího – podnikatele se řídí odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.


   

VII. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
   
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

   

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
   
 2. Záruční doba

  Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost v délce 24 měsíců. Některé zboží mají záruku za jakost delší, o čemž je kupující informován v produktové kartě konkrétního zboží. Lhůta pro uplatnění záruky za jakost začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   
 3. Jakost při převzetí

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 4. Vyloučení práva z vadného plnění, záruky za jakost

  Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady/ záruky za jakost zaniká v případech, kdy vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; vada je zjevná a tedy platí, že kupující takové zboží i s vadou schválil; vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího; kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží; zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží; se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu; kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad.


   

IX. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE

 

 1. Nároky kupujícího – spotřebitele

  Kupující může v rámci reklamace zboží požadovat
   
  1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
    
  2. není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.
    
  3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
    
  4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
    
  5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
    
 2. Doručení reklamovaného zboží

  Kupující – spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Kupující může pro doručení zboží v rámci reklamace využít kurýra prodávajícího, který zboží u Kupujícího vyzvedne v dohodnutý termín. Jedná se o placenou službu. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (doložit doklad o vlastnictví – faktura) a uvést: jméno, příjmení kupujícího, telefonní kontakt a e-mail kupujícího, popis reklamovaného zboží – kód produktu, název produktu a číslo objednávky, přesný popis vad, navrhovaný způsob reklamace a číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků (doporučujeme vytisknout, vyplnit a přiložit Formulář Reklamační list).

  Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
   
 3. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace

  Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.
   
 4. Lhůty k vyřízení reklamace

  O reklamaci kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od poskytnutí veškerých informací kupujícím – spotřebitelem. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace kupujícího – spotřebitele musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávají zašle kupujícímu – spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující – spotřebitel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
   
 5. Povinnost kupujícího – spotřebitele poskytnout součinnost

  Kupující – spotřebitel se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícím součinnost. V případě, že kupující – spotřebitel nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, prodávající nebude schopen reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího – spotřebitele s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.
   
 6. Náhrada nákladů

  Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace.
  Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující po dohodě s prodávajícím obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

   

X. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO – PODNIKATELE

 

 1. V případě kupujícího – podnikatele se ustanovení článku IX. nepoužije a platí zákonná úprava práv z vadného plnění.
   
 2. Doručení reklamovaného zboží

  Kupující – podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamované zboží na adresu HANZEL spol. s.r.o., Oblekovice 394, 671 81 Znojmo. Kupující – podnikatel může pro doručení zboží v rámci reklamace využít kurýra prodávajícího, který zboží u Kupujícího vyzvedne v dohodnutý termín. Jedná se o placenou službu. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a uvést přesný popis vad.
   
 3. Vyrozumění o uplatnění a vyřízení reklamace

  Uplatňuje-li kupující – podnikatel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – podnikateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující – podnikatel právo uplatnil a co je obsahem reklamace. Jakmile bude reklamace vyřízena, zašle prodávající kupujícímu – podnikateli na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
   
 4. Povinnost kupujícího – podnikatele poskytnout součinnost

  Kupující – podnikatel se zavazuje v případě reklamace poskytnout prodávajícím součinnost. V případě, že kupující – podnikatel nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, prodávající nebude schopen reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout.
   
 5. Náhrada nákladů

  Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám.


   

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Jiné podmínky dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
   
 2. Kupující, který není spotřebitelem

  Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na kupující, kteří do smluvního vztahu s prodávajícím vstoupí jako podnikatelé. 
   
 3. Právní řád a jazyk kupní smlouvy

  Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Uzavřenou kupní smlouvu bude prodávající archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro kupujícího.
   
 4. Neplatnost ustanovení obchodních podmínek

  V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
   
 5. Úprava Internetového obchodu

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetového obchodu, případně přerušit provoz internetového obchodu na neomezeně dlouho dobu. Internetový obchod se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Prodávající neručí za to, že internetový obchod bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně.
   
 6. Vyřizování stížností

  Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.
   
 7. Kontrola

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   
 8. Kodexy chování

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
   
 10. Autorskoprávní ujednání

  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetového obchodu. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
   
 11. Změny podmínek

  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   
 12. Osobní údaje

  Při zpracování osobních údajů prodávající postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2009 Sb., o zpracování osobních údajů. Veškeré informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.
   
 13. Odkazy v internetovém obchodě

  Kliknutím na některé odkazy v internetovém obchodě může dojít k opuštění internetového obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z internetového obchodu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na internetový obchod neznamená souhlas prodávajícího s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.

Aktuální obchodní podmínky naleznete zde →