Nákup nad 2 500 Kč SLEVA 7 %, nad 3 500 Kč 9 % a nad 4 500 Kč 11 %! Slevový kód zadejte v košíku. Akce platí na všechny označené produkty.

Zásady zpracování osobních údajů platné do 18. 4. 2021

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad bude vždy dostupná na webové stránce https://www.riteli.cz/ (dále jen „internetový obchod“) a v sídle naší společnosti. Dojde-li v těchto Zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, budeme vás o změnách informovat v internetovém obchodě.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovatel internetového obchodu a správce osobních údajů:

HANZEL spol. s.r.o., IČ: 25541251, DIČ: CZ25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, Česká republika
 

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt: +420 770 160 160
E-mailový kontakt: kvasimsluzbam@riteli.cz
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.
 

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla naší společnosti je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

 

II. ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje pro následující účely v uvedeném rozsahu:

 1. Plnění smlouvy (odeslání zboží, komunikace se zákazníkem)

  Jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefon
   
 2. Plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů)

  Fakturační údaje (IČ, DIČ, adresa bydliště/místa podnikání, číslo bankovního účtu)
   
 3. Oprávněný zájem (marketing - zasílání newsletterů)

  E-mail, telefon
   
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  V případě, že budeme mít v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený výše, případně pro jiné účely, můžeme tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělíte na samostatné listině.

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  Pokud jste mladší 16 let a chcete nám prostřednictvím našich webových stránek udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. zasílání newsletterů), požádejte prosím vašeho zákonného zástupce o schválení, a to ještě předtím, než nám poskytnete vaše osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám vaše osobní údaje poskytnout.
   
 5. Dále zpracovává údaje, které získáme od návštěvníků našich webových stránek tím, že webové stránky navštíví (viz část XII. těchto Zásad COOKIES – účely užívání cookies): IP adresa, příp. jiné online identifikátory.

Nezpracováváme osobní údaje, které lze zařadit mezi zvláštní kategorii (tzv. citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 GDPR, ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

 

III. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů, osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, zpracování provádíme pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

IV. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů. Své zákazníky vždy informujeme, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností poskytnout.

V. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem zabezpečení dat aplikujeme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Za účelem maximální ochrany užíváme šifrování dat. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování našich zaměstnanců a jsou součástí našich vnitřních předpisů, které z bezpečnostních důvodů považujeme za důvěrné. Jsou-li servery umístěny v datovém centru provozovaném třetí osobou, dbáme na to, aby byla technická a organizační opatření zavedena i u tohoto poskytovatele.

Veškerá data ukládáme pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

VI. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Vaše osobní údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí v souvislosti s vaší objednávkou:

 • provozovatelé platebních bran: PayU S.A., PL7792308495
   
 • poskytovatelé zajišťující prodej na splátky: Home Credit a.s., IČO: 26978636.
   
 • doprava zboží: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266.

Na základě vašeho souhlasu předáváme vaše údaje reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části XII. těchto Zásad (COOKIES):

 • Google Ireland Limited, ID: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
   
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
   
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Takovými zpracovateli jsou:

 • Poskytovatelé cloudových služeb: Microsoft Ireland Operations Ltd., se sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland; Google Ireland Ltd, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
   
 • Provozovatelé marketingových nástrojů: AM Digital s.r.o., IČO: 06657303, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
   
 • Vývoj webových stránek: Redenge solutions s.r.o., IČO: 26868130, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha
   
 • Poskytovatel podnikového informačního systému: Redcon s.r.o., IČO 24174947, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha

 

VII. PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

VIII. NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Zpracováváme vaše osobní údaje mimo jiné též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb.

V souvislosti s tím vás informuje, že takové zpracování se děje především pro:

 • ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, např. pro vymáhání pohledávek;

 • vnitřní potřeby, zejména optimalizace a další vývoj webových stránek;

 • elektronického marketingu (zasílání newsletterů);

 • bezpečnost – ochrana fyzického majetku a dat.

Proti tomuto zpracování máte právo podat námitku – viz část XI. těchto zásad (PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU)


 

IX. KAMEROVÉ SYSTÉMY NA NAŠÍ PRODEJNĚ

Naše prodejny a výdejní místa jsou monitorovány kamerovými systémy, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu).

Kamerové záznamy pořizujeme za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně. Kamery máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.

Provozovatelem kamerového systému jsme my, HANZEL spol. s.r.o., IČ: 25541251, DIČ: CZ25541251, se sídlem Znojmo, Vídeňská 3362/46, PSČ 66902, Česká republika.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu _______ dnů.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku – viz část XI. těchto zásad (PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU)X. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Zároveň právo máte právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnili neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Jsme povinni oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to požadujete, o těchto příjemcích vás informujeme.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme vám toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že zpracováváme některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu zruseniregistrace@riteli.cz.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

XI. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní sdělení zasíláme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste našim zákazníkem zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho souhlasu. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. V takovém případě osobní údaje dále nezpracováváme.


 

IX. COOKIES

Používáme soubory cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele naší webové stránky a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu.

Účel užívání cookies: Používáme soubory cookies k několika účelům, mezi které patří:

 • měření návštěvnosti webové stránky;
   
 • přizpůsobení zobrazení webových stránek, správný a řádný chod našich webových stránek;
   
 • k odhalování podvodů a zneužití naší webové stránky.

Na naší webové stránce mohou být také umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek.

Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části VI. těchto Zásad (PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Cookies lze rozdělit podle jejich doby uložení na:

 • Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
   
 • Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Nastavení cookie: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé naší webové stránky jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Aktuální zásady zpracování osobních údajů naleznete zde →